logga-genomskinlig-bakgrund.jpg

hey-taurus.jpg

ENGLISH

 

Taurus erbjuder en kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol

Kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol – framtidens motorbränsle.

Taurus Energy AB kommersialiserar ett omfattande utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Forskningen bedrivs och har bedrivits av världsledande forskare och har hittills resulterat i 9 patent.

Taurus Energy tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol ur avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. Metoden, som skyddas av 13 internationellt patenterade mikrobiologiska processer, gör det möjligt att producera etanol med hjälp av förnyelsebara råvaror som tidigare inte kunnat utnyttjas. Taurus Energys metod innebär stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder.

Bakom den nya metoden för etanolframställning ur skogs- och jordbruksavfall står en forskargrupp bestående av framstående experter från åtta länder. Eftersom många olika råmaterial kan användas – några exempel är halm, stjälkar från majs och solrosor och spillmaterial från skogsbruket – kan metoden i princip användas av producenter i hela världen.

Taurus Energys affärsidé är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden till energiproducenter på en global marknad.

Etanol som motorbränsle är idag på stark frammarsch, bland annat som en följd av stigande oljepriser och en allt striktare internationell miljölagstiftning. Världsmarknaden för etanol som motorbränsle uppskattas inom kort uppgå till mer än 300 miljarder svenska kronor per år.

Huvudägare i Taurus Energy är Avanza Pension.

Taurus Energy finns i Ideon Science Park i Lund.

Nyheter

2014-04-14

Offentliggörande av memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel

Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 16 april 2014, publiceras härmed memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel på Taurus Energy och AktieTorgets respektive hemsida.

Läs mer

2014-04-08

Kommuniké från extra bolagsstämma

Taurus Energy AB avhöll den 7 april 2014 en extra bolagsstämma. Stämman godkände styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna.

Läs mer

2014-03-20

Beslut om företrädesemission

Med bakgrund av de fördjupade samarbetena, med ett stort amerikanskt etanolföretag samt med det franska företaget Compagnie Industrielle de la Matière Végétale, har styrelsen i Taurus Energy AB beslutat – villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma – om en företrädesemission.

Läs mer

Taurus Energy AB

ADRESS: Ideon Science Park, E201ABDE-7453-4489-88BD-8944049FE5AC39.png SE-223 70 Lund,

TEL: 046-286 86 10  E-POST: info@taurusenergy.eu

Design by Xpresso Publishing